หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 

  • ขยายเวลาส่งบทคัดย่อผ่านระบบ Submission online ไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

  • เนื่องจากการส่งบทคัดย่อผ่านระบบ submission online เกิดปัญหาขึ้นในขณะนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมฯกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ หากมีปัญหาในการส่งบทคัดย่อเข้าสู่ระบบ ขอให้ส่งไฟล์บทคัดย่อมาทาง e-mail : menett2018@gmail.com ทั้งนี้คณะกรรมการจัดการประชุมฯจะได้นำบทคัดย่อเข้าสู่ระบบให้ต่อไป

  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งบทคัดย่อผ่านระบบ submission online คณะกรรมการจัดงานฯ ได้จัดทำคู่มือขั้นตอนแนะนำการส่งบทคัดย่อผ่านระบบ submission online โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เมนู Author Guideline

  • ยินดีต้อนรับสู่ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 (ME-NETT2018)

  • เรียน อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน ขณะนี้ท่านสามารถส่งบทคัดย่อทางระบบส่งบทความออนไลน์ได้แล้วผ่านทางเมนู ระบบส่งบทความ หรือที่ http://www.submission.tsme.org/me-nett2018/index.php

  • Download Template abstract ได้ที่นี้ [EN]  |  [TH]

 

 

 

เปิดรับบทคัดย่อผ่านทางระบบ Submission online

1 มกราคม -16 มีนาคม 2561  

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา

     30 มีนาคม 2561     

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า

     1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2561

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม

     1 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม

     20 พฤษภาคม 2561

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

     31 พฤษภาคม 2561

วันจัดงานประชุมวิชาการ

     3-6 กรกฏาคม 2561

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "วิศวกรรมเครื่องกลกับการวิจัยในปัจจุบัน"

ครูบาสุทธินันทร์ ปรัชญพฤทธิ์

 ปราญช์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น"

 

 

 

  Author Guideline
  Keynote speaker
  Submission online
  กำหนดการ
  สาขาบทความ
  การลงทะเบียน
  สถานที่จัดงาน
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018